Dashboard
پروژه آخر
توسط
توضیح پروژه
نرم افزار HMI Editor شرکت ABB، سیستم های اسکادا، پروژه اسکادا، سیستم RTU، طراحی سخت افزار پست با RTU، پروتکل IEC101، پروتکل DNP3 پروتکل اینداکتیک، کتاب اسکادا، کتاب SCADA در سیستم برق، آپگریدینگ RTU در پست برق، آموزش سیستم اسکادا
مشاهده پروژه