Dashboard
پیام مهندس مجید قدیمی ویراستار علمی کتاب اسکادا
پس از چاپ کتاب، مهندس قدیمی برای کسانی که زحمات او را فراموش کردند پیام داد.

تمامی دینم ز دنیای فانـی،شراره ی عشقی که شد زندگانی

به یاد یاری،خوشا قطره اشکی،ز سوز عشقی،خوشا زندگانی

همیشه خدایا،محبت دلها،بـه دلهـا بماند،بسان دل ما

حکایت ما،جاودانه شود

تــو اکنــون ز عشقـم گـریزانی

غمــم را ز چشمــم نمــی خـوانی

از این غم،چه حالم،نمی دانی

پس از تو نمـونم بـرای خـدا،تـو مـرگ دلـم را ببیـن و برو

چو طوفان سختی ز شاخه غم،گل هستی ام را به چین و برو

که هستم من آن تک درختی،که در پای طوفان نشسته

همـه شـاخـه هـای وجـودش،ز خشـم طبیـعـت شکسته

پایان پیام مهندس مجید قدیمی، ویراستار علمی
نرم افزار HMI Editor شرکت ABB، سیستم های اسکادا، پروژه اسکادا، سیستم RTU، طراحی سخت افزار پست با RTU، پروتکل IEC101، پروتکل DNP3 پروتکل اینداکتیک
مشاهده پروژه